Bygge garasje uten søknad

Juli 2015 kom det betydelige lettelser i søknadsplikten for enkelte frittliggende bygg, deriblant garasjer. Det er viktig å være inneforstått med hvilke krav som gjelder for å kunne sette opp garasje uten å søke etter Plan-og bygningsloven-det er nemlig den som setter opp garasjen som er ansvarlig for at disse kravene er overholdt! Heldigvis er kravene utformet slik at de aller fleste «vanlige» garasjer vil falle inn under de begrensningene som settes, blant annet vil en standard dobbeltgarasje falle inn under unntaket.

For at du skal kunne bygge garasje uten å søke må følgende krav være oppfyllt:
-Garasjen må være frittliggende
– Garasjen må plasseres på bebygd eiendom (dvs bolig eller fritidseiendom)
-Garasjen må ha verken bruksareal eller bebygd areal over 50 m2
-Garasjen skal ikke brukes til beboelse
– Garasjens mønehøyde må ikke overstige 4,0 meter
– Garasjens gesimshøyde må ikke overstige 3,0 meter
– Garasjen kan kun oppføres i en etasje og uten kjeller
-Garasjen må ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen
-Garasjen må ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra annen bygning på egen eiendom
– Garasjen må ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger

Kommunen kan i planbestemmelser fastsette materielle krav eller begrensninger for frittliggende bygg. Unntaket forutsetter at det bygges i samsvar med arealplan. Bygning må ikke være i strid med gjeldende arealplan – jf. pbl. § 1-6 andre ledd.
Utnyttelsesgrad for tomten må ikke overskrides ved byggingen.
Avklaring må gjøres med andre myndigheter, for eksempel vei-, jernbane- og kulturminnemyndighet.

Mitt beste tips:
Send tegninger/skisse og kart med garasje inntegnet til kommunen og be om tilbakemelding på hvorvidt garasjen er unntatt søknadsplikt! De fleste kommunen har et system for å svare på slike henvendelser og det kan spare deg store utgifter.

Facebooktwittermail