Dispensasjon- skulle jeg hatt nabovarsel som gjenboer?

DISPENSASJON HYTTE PÅ FJELLET – GJENBOER

Har tilfeldigvis fått nyss i at det er søkt dispensasjon for oppføring av hytte 280m fra egen hytte. Både nevnte søknad og egen hytte gjelder fradelte tomter på høyfjellet. Avstanden fra egen hytte til søkt oppført hytte er 200m. De fradelte tomtene grenser ikke til hverandre. Det ligger en vei ca. midt mellom tomtene. Tiltaket vil være godt synlig fra egen hytte da det ikke er andre bygg eller vertikale elementer mellom tomtene. Har ikke mottatt nabovarsel. Forsøker å bli klok på det med gjenboer, men det er neimen ikke lett.
Spørsmål: Er jeg å definere som gjenboer?

Svar:
Det er et godt spørsmål som det egentlig er vanskelig å svare helt konkret på. Fra Pbl §21-3 «Nabovarsel» finner vi følgende:
Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates.

Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke er varslet, dersom den finner at vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan også kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles.

Jeg kan forstå at søker/tiltakshaver vil argumnetere med at siden avstanden her er så stor-og det er vei imellom – er kravet til å ikke varsle oppfyllt-altså at «arbeidet ikke, eller i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere».

Dersom du har merknader ville jeg allikevel sendt de til søker/tiltakshaver-og kopi til kommunen.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *