Hva er bruksareal BRA ?

Bruksareal (BRA) er et begrep som brukes innenfor eiendomsbransjen, byggebransjen mfl og refererer til det totale arealet innenfor omsluttende vegger som er målbart innenfra, og som kan brukes til et bestemt formål. Med andre ord er BRA arealet som er tilgjengelig for bruk inne i bygningen, og som kan være beboelig eller brukes til andre formål som kontorer eller butikker. BRA inkluderer vanligvis alle rom, korridorer, toaletter og andre funksjonelle områder, men ekskluderer for eksempel vegger, søyler og tekniske rom. Det er viktig å skille mellom bruksareal (BRA) og totalt areal (TA), som inkluderer alt arealet i bygningen, inkludert yttervegger, søyler og tekniske rom. BRA kan også beregnes for overbygde arealer, eksempelvis som her:

Areal under takutstikk eller takoverbygg
Areal under takutstikk på inntil 1,0 m skal ikke medregnes i bruksarealet for åpent overbygd areal.
For bygninger med takutstikk mer enn 1,0 m ut fra fasaden skal det arealet som ligger mer enn 1,0 m innenfor takutspringet legges til bruksarealet når takutstikket ligger mindre enn 5,0 meter over planert terreng.

Takutstikk som ligger mer eller lik 5,0 m over planert terreng skal ikke legges til bruksarealet for åpent overbygd areal.
Viktig å merke seg at der det dannes et overdekket (overbygd) areal mellom bygningskropp og garasje eller lignende skal det arealet medtas i beregning av bruksarealet så fremt overbygget er mindre enn 5 m over ferdig planert terreng. Dette gjelder ikke pergola.

Her er et annet eksempel:

Andre begreper:
Mønehøyde
Gesimshøyde
Utnyttelsesgrad

Facebooktwittermail