Hva er en reguleringsplan

En reguleringsplan er en juridisk bindende plan som fastsetter hvordan et område eller eiendom kan brukes og utvikles. Reguleringsplaner er et verktøy som brukes av kommuner og myndigheter for å regulere og styre utviklingen av et område, og for å sikre at utviklingen skjer i tråd med overordnede mål og prinsipper for samfunnsutvikling. Ofte er det private utbyggere som kommer med forslaget til reguleringsplan for å bytte ut feks boligfelt, hyttefelt, naustområder, industritomter eller lignende. Kommunale planer er mer vanlige for infrastruktur, skoler, barnehager og lignende prosjekter. Det utarbeides også statlige reguleringsplaner men da typisk for svært store prosjekter som nye Europaveger eller lignende.

En reguleringsplan kan for eksempel bestemme hvor det kan bygges boliger, hvor det kan anlegges veier og parker, og hvor det kan drives næringsvirksomhet. Planen kan også fastsette høyder på bygg, utnyttelsesgrad, krav til utforming og materialbruk, og regulere hvordan området skal brukes til grøntområder, idrettsanlegg eller andre offentlige formål. I planbestemmelsene legges det vanligvis føringer for hvem og hva som skal opparbeides. Eksempelvis kan det står at «før boliger på felt 1 tas i bruk skal nytt kryss til offentlig veg være opparbeidet og godkjent»  for å sikre at trafikksikkerheten er ivaretatt før nye boliger tas i bruk.

reguleringskart

Her ser vi et utsnitt av en typisk reguleringsplan for et boligområde. Planen viser offentlig vei, privatfelles vei og det er byggegrenser mot vei. Felles lekeplass er også vist og det er ofte bestemmelser knyttet til av hvem og når lekeplasser skal opparbeides.

Reguleringsplaner er utarbeidet av kommunen eller av private aktører som har fått godkjent sin plan av kommunen. Reguleringsplaner skal være i samsvar med nasjonale og regionale mål og retningslinjer, og er gjenstand for offentlig høring og behandling før de vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Det er ofte heftige politiske drakamper når det gjelder godkjenning av reguleringsplaner mellom politikere i kommunene.

Nyttige linker

Direktoratet for byggkvalitet

Facebooktwittermail