Hva er gesimshøyde

Definisjonen på gesimshøyde er som følger:
Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvor taket er forsynt med et takoppbygg eller parapet som stikker mer enn 0,3 m opp over takflaten, regnes høyden til toppen av takoppbygget/parapetet. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Dette betyr kort sagt at gesimshøyde er høyden fra terrenget(gjennomsnitt) rundt bygningen til takutstikket. La oss først ta det vanligst eksempelet- et «vanlig» hus eller garasje med saltak-da er gesimshøyden lett å finne:

gesimshøyde
Gesimshøyde for saltak

En annen svært vanlig takform er pulttak-da er geimshøyden slik:

geimshøyde pulttak
Gesimshøyde for pulttak

Beregning av gjennomsnittshøyde kan være komplisert-og enkel. Ligger terrenget inntil en side er det vanlig å ta høyden på alle 4 hjørnene og dele på 4. Er terrenget skrånende langs hele bygningen blir det litt mer komplisert:

gesimshøyde
Beregning av gesimshøyde i skrånende terreng

For flatt tak vil gesimshøyde og mønehøyde være det samme, altså høyden på bygningen.

Det er viktig å være klar over at det både i kommuneplan-og ikke minst i reguleringsplan kan være andre bestemmelser for gesimshøyde-de vanligste 4 gesimsbestemmelsene er disse:

1. Gesimshøyde beregnes fra gjennomsnittlig terreng
2. Gesimshøyde beregnes fra tilliggende terrengs laveste punkt
3. Gesimshøyde beregnes fra tilliggende terrengs høyeste punkt
4. Gesimshøyde beregens fra en flate-f.eks vegnivå/gatenivå, kainivå eller lignende.

Hvis tomten er flatt er det liten forskjell på disse, men har du en skrånende tomt kan forskjellen på f.eks nr 2 og nr 3 her bety en høyde forskjell på 1-3m avhengig av størrelsen på bygningen og hvor skrånende tomten er. Bruk alltid litt tid i forkant av prosjekteringen til å undersøke med din kommune hva som gjelder for din eiendom.

Artikkeltips:
Gesimshøyde er vesentlig hvis du skal bygge garasje uten å søke
Hva er mønehøyde

Facebooktwittermail