Bestemmer kommunen hvem som skal få nabovarsel?

Kan kommunen velge selv å bestemme hvem som skal ha nabovarsel? I vårt tilfelle skiller det ei ubebygd tomt mellom den planlagte nye enebolig tomten og vår tomt ( ei tomt med garasje (eget gårds og bruksnr) og ei tomt med vår enebolig (eget gårds og bruksnr). Kommunen mener at vi kunne ha fåtr nabovarsel men pga det står en garasje der, får vi ikke.

Svar:
For få år siden kom det en endring rundt dette med nabovarsling-det ble i større grad opp til ansvarlig søker å velge hvem som skulle varsles- hovedprinsippet er fortsatt det samme som før: Alle tilgrensende naboer og alle gjenboere skal ha varsel-jf Plan-og bygningslovens §21-3

Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates.

Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere. Kommunen kan likevel kreve varsling av naboer og gjenboere som ikke er varslet, dersom den finner at vilkårene for unnlatt varsling ikke er oppfylt. Kommunen kan også kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i første ledd, skal varsles.

Som hovedregel anses man ikke som gjenboer når det er tomt/eiendom mellom egen eiendom og eiendommen som skal bebygges- det kan dog vurderes annerledes, men som hovedregel vil ikke slike eiendommer få nabovarsel.

Facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *