Enklere å bygge tilbygg og terrasser uten søknad 1.5 2021

Fra 1.mai 2021 blir det gjort noen mindre endringer i regelverket for tiltak som kan bygges uten søknad- kort sagt blir det enklere å bygge terrasser med rekkverk og tilbygg inntil 15kvm som inneholder rom for opphold uten å søke. Boligsknad.no vil komme tilbake litt nærmere 1.mai med en «folkelig» tolkning-men her er den tekniske endringen i forskriften:

Forskriftsendringen:

I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 4-1 første ledd bokstav a femte punktum skal lyde:

Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

§ 4-1 første ledd bokstav b skal lyde:

Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

§ 4-1 første ledd ny bokstav d skal lyde:

Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m.

Nåværende § 4-1 første ledd bokstav d og e blir bokstav e og ny bokstav f.

§ 4-1 tredje ledd andre punktum skal lyde:

For tiltak unntatt etter første ledd bokstav a, b, c, d og f må plasseringen ikke komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

§ 4-1 fjerde ledd skal lyde:

For tiltak etter første ledd bokstav a, b og c skal tiltakshaver melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
a. dato tiltaket ble ferdigstilt.
b. matrikkelnummer, jf. matrikkelloven § 3 første ledd bokstav c (kommune-, gårds- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer).
c. kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen.
d. tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje.
e. bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg.
f. Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til.

Tilbygg
Facebooktwittermail

2 thoughts on “Enklere å bygge tilbygg og terrasser uten søknad 1.5 2021

 • 1. februar 2022 kl 15:05
  Permalink

  Hei..Bor i en tomannsbolig i boligfelt .Etter oppdatering av bygningsloven av 21-5-2021 ser det ut som det er mulig og bygge tilbygg inntil 15m2 med en meter fra nabogrense uten å søke ..samtidig leser jeg et annet sted at hvis det finnes en byggegrensen for eiendommene må det søkes.Komunens byggsakavd.sier jeg selv er ansvarlig for å bygge etter reguleringsplanen for området.
  Hvordan skal jeg finne ut dette?

  Svar
  • 1. mars 2022 kl 07:46
   Permalink

   Tilbygg skal i utgangspunktet være 4 meter fra grensen så dette er søknadspliktig.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *